Kontakt

Den Etiske Metode

 

I Etikos har vi udviklet en særlig Etisk Metode, der sikrer etiske refleksioner og tydeliggør det grundlag, som beslutninger træffes på. Etisk Metode styrker menneskers tillid til deres egen dømmekraft.

Metoden udgøres af tre etiske teorier og fire etiske principper. Tilsammen skaber de en fleksibel ramme til refleksion, hvormed I kan belyse konkrete dilemmaer fra jeres dagligdag.

Teorierne

 

De etiske teorier giver et grundlæggende overblik over etikkens tanker. De viser også, hvordan forskellige etikker har forskellige begrundelser for, om den samme handling er etisk forsvarlig eller ej – og at de dermed kan være i konflikt med hinanden.

I korte træk fokuserer teorier på tre forskellige elementer som det afgørende for, hvad der er etisk rigtigt: Situationen, handlingen eller konsekvensen.

Konsekvensetik

Kvalificerer ud fra konsekvenserne af handlingen. Her bruger man igen sin fornuft, men med formålet at skabe størst mulig nytte til det størst mulige antal. “Jeg handler frit i forhold til flertallets interesse”.

Nærhedsetik

Kvalificerer ud fra situationen, hvor det er den andens behov der påkalder en handling hos os, en påkaldelse som vi reagerer på med følelserne og empatien og derefter handler på for at imødekomme behovet hos den anden. “Jeg føler”.

Pligtetik

Kvalificerer ud fra handlingen i sig selv. Man bruger alene sin fornuft til at vurdere om den handling man skal gennemføre, kan gøres til en almengyldig lov. Pligtetikken hæver sig over det subjektive og inddrager love, regler og aftaler i vurderingen.

Handlingen skal fornuftsmæssigt, objektivt og uafhængigt af situationen kunne forsvares. “Jeg skal”.

Principperne

De fire etiske principper sætter fokus på relationerne mellem mennesker i forhold til konkrete etiske dilemmaer og udfordringer. Principperne kan også anvendes af en organisation til at afklare dens egen påvirkning på mennesker og omverden.

Autonomi

Handler om det enkelte menneskes mulighed for, og evne til, at udtrykke egne ønsker og mål.

Integritet

Handler om, at alle mennesker har en urørlighedszone, der ikke må krænkes.

Værdighed

Handler om at anerkende mennesket som uerstatteligt og uendeligt værdifuldt.

Sårbarhed

Handler om, at vi er gensidigt ansvarlige for at tage vare på det sårbare.